Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

PHỤ NỮ THAM CHÍNH: Cơ cấu, độ tuổi cấp ủy viên nữ trong nhiệm kỳ mới
Nhập ngày: Thứ 4, Ngày 24 / 07 / 2019
Ngày 30/5/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó đề cập một số nội dung liên quan đến cán bộ nữ:

 

Một trong những yêu cầu về công tác chuẩn bị nhân sự có nêu:“Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số”.

Về cơ cấu cấp ủy viên nữ: “Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ”.

Về trách nhiệm của cấp ủy: “Cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu phải chủ động và có trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo việc rà soát, đánh giá để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số vào các chức danh có cơ cấu tham gia cấp ủy khóa mới; đồng thời, có giải pháp hiệu quả chuẩn bị nguồn cán bộ cả trước mắt và lâu dài”.

Về độ tuổi của cấp ủy viên nữ:

Những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy: Đối với cấp tỉnh: Ít nhất sinh từ tháng 9/1970 trở lại đây ( trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác như đối với nam); Đối với cấp huyện: Ít nhất sinh từ tháng 6/1970 trở lại đây.

Những đồng chí được giới thiệu tái cử: Đối với cấp tỉnh: Ít nhất sinh từ tháng tháng 3/1968 trở lại đây (trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác như đối với nam); Riêng các đồng chí có dự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026: sinh từ tháng 9/1968 trở lại đây (trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác như đối với nam); Đối với cấp huyện: sinh từ tháng 12/1967 trở lại đây. Riêng các đồng chí có dự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện nhiệm kỳ 2021-2026: sinh từ tháng 9/1968 trở lại đây

Đối với cấp xã: Thực hiện theo Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

 


:: Tin khác