Website liên kết

 • Tài liệu

  Thứ 2, Ngày 01 / 03 / 2021
  Đại hội XIII củ Đảng có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 – 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.
  Thứ 5, Ngày 25 / 02 / 2021
  Hướng dẫn kèm dự thảo
  Thứ 5, Ngày 25 / 02 / 2021
  Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức biên soạn cuốn sách ‘Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026’.
  Thứ 6, Ngày 22 / 01 / 2021
  Nhằm chào mừng Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở và Đại hội Phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến tới chào mừng Đại hội Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022- 2027; nhằm giúp Hội LHPN các cấp trong tỉnh có thêm nội dung để tuyên truyền, hưởng ứng các sự kiện liên quan đến hoạt động, phong trào và tạo sự đồng nhất về hình thức tuyên truyền của các cấp Hội trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh xin giới thiệu toàn bộ Bộ nhận diện mới do Ban Tuyên giáo Trung ương Hội LHPN Việt Nam cung cấp
  Thứ 2, Ngày 14 / 12 / 2020
  Bài giảng điện tử với 4 chuyên đề dành cho cán bộ Hội các cấp, các nữ ứng cử viên tiềm năng truy cập và tham gia tập huấn.
  Thứ 5, Ngày 22 / 10 / 2020
  Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng
  Thứ 5, Ngày 01 / 10 / 2020
  Cuốn “Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai” được biên soạn để hỗ trợ các Bộ, Ngành, địa phương và các cơ quan đơn vị xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro theo quy định tại Điều 22 Luật Phòng chống thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhà nước, nhân dân.
  Thứ 4, Ngày 19 / 08 / 2020
  Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - 90 năm trưởng thành và phát triển
  1 - 8   22