Website liên kết

 • Tài liệu

  Thứ 2, Ngày 14 / 12 / 2020
  Bài giảng điện tử với 4 chuyên đề dành cho cán bộ Hội các cấp, các nữ ứng cử viên tiềm năng truy cập và tham gia tập huấn.
  Thứ 5, Ngày 22 / 10 / 2020
  Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng
  Thứ 5, Ngày 01 / 10 / 2020
  Cuốn “Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai” được biên soạn để hỗ trợ các Bộ, Ngành, địa phương và các cơ quan đơn vị xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro theo quy định tại Điều 22 Luật Phòng chống thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhà nước, nhân dân.
  Thứ 4, Ngày 19 / 08 / 2020
  Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - 90 năm trưởng thành và phát triển
  Thứ 5, Ngày 25 / 06 / 2020
  Nằm trong việc triển khai (năm thứ hai) thực hiện thí điểm 'Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình', Tờ rơi đặt mục tiêu trọng tâm vào công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các thành viên trong gia đình hiểu, thực hiện ứng xử văn hóa trong gia đình.
  Thứ 3, Ngày 04 / 02 / 2020
  Ngày 1-2-2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 29/UBND-VP7 về việc “Dừng tổ chức Lễ hội Khai ấn đền Trần Xuân Canh Tý 2020”
  Thứ 6, Ngày 31 / 01 / 2020
  Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)
  Thứ 4, Ngày 22 / 01 / 2020
  (Đồ họa) về các kỳ Đại hội của Đảng
  1 - 8   18