Tin nổi bật

PTTĐ - Cuộc vận động

Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW
Nhập ngày: Thứ 7, Ngày 08 / 06 / 2024
Hội LHPN tỉnh Nam Định giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

 

Đồng chí Trần Thị Định -TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại hội nghị 

Thực hiện Thông báo số 997-TB/TU ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về “Chương trình giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội năm 2024 theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI); Kế hoạch số 97/KH-BTV ngày 11/01/2024 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về thực hiện hoạt động Chính sách- Luật pháp năm 2024; Từ ngày 23/5- 06/6/2024, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Nam Định tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới (Trọng tâm về công tác cán bộ nữ) tại 03 đơn vị: Huyện Trực Ninh, huyện Vụ Bản và Thành phố Nam Định và qua báo cáo của 07 đơn vị.

Tham gia đoàn có các đồng chí Thường trực Hội LHPN tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV, trưởng, phó các ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh.

Tại các huyện, thành phố, tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí đại diện lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện; lãnh đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện; trưởng, phó các ban, ngành liên quan; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội LHPN huyện/TP.


   Các đồng chí trong đoàn giám sát của tỉnh đóng góp ý kiến tại hội ngh

 Thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW, Hội LHPN các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có đủ phẩm chất, năng lực, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm. Chủ động tổ chức các hoạt động kết nối, tham vấn, giới thiệu nguồn nhân sự nữ cho Đại hội Đảng và đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Tham mưu đề xuất  cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện.

Qua giám sát, 100% cán bộ nữ trong diện dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy các cấp và lãnh đạo ban, sở, ngành quản lý được tham gia bồi dưỡng; tỷ lệ cán bộ nữ được quy hoạch các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp cơ bản đảm bảo theo quy định. Cán bộ nữ được điều động, bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp huyện tăng so với nhiệm kỳ trước (từ 11,94% nhiệm kỳ 2015-2020 tăng lên 14,75% nhiệm kỳ 2020-2025).

Đồng chí Vũ Ngọc Phi - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, qua giám sát, một số cấp uỷ đảng, các ngành, cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ chưa thực sự nhận thức sâu sắc về Bình đẳng giới, về vai trò của phụ nữ nên công tác phụ nữ chưa được quan tâm đúng mức. Việc thực hiện Chỉ thị có lúc, có nơi chưa được thường xuyên, liên tục và thiếu đồng bộ. Kinh phí thực hiện cho công tác Bình đẳng giới chưa đảm bảo, cơ bản các hoạt động đều phải phối hợp lồng ghép triển khai nên hiệu quả chưa cao.

Lãnh đạo Hội LHPN thành phố phát biểu tại hội nghị

Tại nhiều địa phương, đơn vị đã thực hiện quy hoạch, đào tạo cho đội ngũ cán bộ nữ, nhưng việc sử dụng, bố trí cán bộ nữ còn thấp. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, Ban Thường vụ, lãnh đạo chủ chốt ở các cấp chưa đảm bảo quy định, một số ngành có tỷ lệ nữ 30% chưa có lãnh đạo nữ chủ chốt. Mặc dù những năm gần đây, cán bộ nữ được giao, giữ các vị trí chủ chốt có chuyển biến đáng kể nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và lực lượng lao động nữ; số lượng cán bộ nữ đầu ngành, địa phương còn khiêm tốnCông tác phát triển đảng viên nữ ở một số địa phương, đơn vị đặc biệt là đảng viên nữ nông nghiệp nông thôn còn hạn chế.

Tại các buổi làm việc, kết luận hội nghị, Đoàn giám sát đánh giá cao sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời và những kết quả mà các đơn vị đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 21- CT/TW của Ban Bí thư, từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Đoàn giám sát cũng đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Kế hoạch hành động số 97/KH- BTV ngày 12/7/2018 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW.


Đoàn giám sát tại huyện Trực Ninh

Đoàn giám sát cũng đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ và phong trào phụ nữ; tạo điều kiện, cơ chế để tổ chức Hội tham gia công tác quản lý nhà nước, tham gia vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; thực hiện giám sát và phản biện xã hội có hiệu quả; từng bước nâng cao trình độ, năng lực của phụ nữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác phụ nữ trong tình hình mới; xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khoẻ, có tri thức, có kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, vị tha gắn với giải quyết việc làm, chăm lo cải thiện đời sống, bảo vệ sức khỏe của phụ nữ; tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình Việt Nam phát triển theo 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Với Hội LHPN các cấp, đoàn giám sát đề nghị tiếp tục Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức Hội thật sự vững mạnh toàn diện, chú trọng phát triển hội viên mới gắn với nâng cao chất lượng hội viên. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác phụ nữ; chủ động về nhân sự, quan tâm đào tạo cán bộ nữ trẻ, cán bộ nữ người có đạo; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên nữ, nhất là phát triển đảng viên nữ ở nông thôn, tổ dân phố, ở vùng đồng bào có đạo; Tạo nguồn nữ quần chúng ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng. Đa dạng hơn nữa trong công tác tuyên truyền Chỉ thị 21 cũng như các văn bản liên quan.

 

                                                        Trần Thị Sâm - Ban TG CSLP:: Tin khác