Website liên kết

 • Quyết định


  TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Tên văn bản : Cơ quan ban hành: Năm ban hành :
  STT Tên văn bản pháp luật Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
  1 Quyết định 1796/ĐCT-BCH, ngày 4/5/2023 ban hành Quy định về công tác thi đua - khen thưởng của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 04/05/2023 Download
  2 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Thể lệ Hội thi dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023 Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 24/03/2023 Download
  3 Quyết định số 5972/QĐ-BCH, ngày 23/4/2021 về sửa đổi bổ sung 1 số điều của Quy định về công tác thi đua khen thưởng của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 23/04/2021 Download
  4 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2020 UBND tỉnh Nam Định 06/06/2018 Download
  5 Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 về việc phân bổ vốn TPCP thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2016 UBND tỉnh Nam Định 15/07/2016 Download
  6 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của UBND tỉnh Nam Định UBND tỉnh Nam Định 14/07/2016 Download
  7 Quyết định v/v ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm , chống lãng phí tỉnh Nam Định UBND tỉnh Nam Định 04/07/2016 Download
  8 Quyết định v/v quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra, Phó Chính Thanh tra sở,Chánh Thanh tra, Phó Chính Thanh tra huyện , tp Nam Định UBND tỉnh Nam Định 29/06/2016 Download