Website liên kết

 • Văn bản pháp luật


  TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Tên văn bản : Cơ quan ban hành: Năm ban hành :
  STT Tên văn bản pháp luật Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
  1 Quy định mới về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 Chính phủ 27/01/2021 Download
  2 Nghị định số 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường Thủ tường chính phủ 19/02/2019 Download
  3 v/v hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí NTM kiểu mẫu UBND tỉnh Nam Định 04/12/2018 Download
  4 v/v Truy cập Nghị định số 160/2018/ NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ UBND tỉnh Nam Định 05/12/2018 Download
  5 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2020 UBND tỉnh Nam Định 06/06/2018 Download
  6 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Chính phủ 18/11/2016 Download
  7 Nghị định 162 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo Chính phủ 30/12/2017 Download
  8 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước Chính phủ 09/02/2017 Download
  9 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 18/02/2016 Download
  10 Kế hoạch triển khai Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước Bộ Nội vụ 18/07/2013 Download
  11 Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước Chính phủ 16/07/2012 Download
  12 Quyết định 1980/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Thủ tường chính phủ 17/10/2016 Download
  13 Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 26/12/2016 Download
  14 Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Bộ Chính trị 27/04/2007 Download
  15 Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 về việc phân bổ vốn TPCP thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2016 UBND tỉnh Nam Định 15/07/2016 Download
  16 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của UBND tỉnh Nam Định UBND tỉnh Nam Định 14/07/2016 Download
  17 Quyết định v/v ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm , chống lãng phí tỉnh Nam Định UBND tỉnh Nam Định 04/07/2016 Download
  18 Quyết định v/v quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra, Phó Chính Thanh tra sở,Chánh Thanh tra, Phó Chính Thanh tra huyện , tp Nam Định UBND tỉnh Nam Định 29/06/2016 Download
  19 Nghị quyết V/v phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND tỉnh Nam Định 28/06/2016 Download
  20 Nghị quyết phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Văn hóa - xã hội của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND tỉnh Nam Định 23/06/2016 Download
  1 - 20   21