Website liên kết

 • Tài liệu

  Thứ 6, Ngày 11 / 06 / 2021
  Cuộc thi tổ chức với mục tiêu tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; góp phần tuyên truyền, khẳng định và bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
  Thứ 6, Ngày 14 / 05 / 2021
  (Đơn vị bầu cử số 16)
  Thứ 6, Ngày 14 / 05 / 2021
  (Đơn vị bầu cử số 05)
  Thứ 6, Ngày 14 / 05 / 2021
  (Đơn vị bầu cử số 02)
  Thứ 6, Ngày 14 / 05 / 2021
  (Đơn vị bầu cử số 02)
  Thứ 6, Ngày 14 / 05 / 2021
  (Đơn vị bầu cử số 03)
  Thứ 6, Ngày 14 / 05 / 2021
  (Đơn vị bầu cử số 01)
  Thứ 5, Ngày 13 / 05 / 2021
  Danh sách chính thức 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 3 đơn vị bầu cử của tỉnh Nam Định
  1 - 8   31