Website liên kết

 • Tài liệu

  Thứ 5, Ngày 13 / 05 / 2021
  (Đơn vị bầu cử số 02)
  Thứ 5, Ngày 13 / 05 / 2021
  (Đơn vị bầu cử số 02)
  Thứ 5, Ngày 13 / 05 / 2021
  (Đơn vị bầu cử số 03)
  Thứ 5, Ngày 13 / 05 / 2021
  (Đơn vị bầu cử số 01)
  Thứ 5, Ngày 13 / 05 / 2021
  Danh sách chính thức 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 3 đơn vị bầu cử của tỉnh Nam Định
  Thứ 5, Ngày 13 / 05 / 2021
  Ngày 23/4/2021, Uỷ ban bầu cử tỉnh Nam Định ban hành Nghị quyết số 38/NQ-UBBC công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.
  Thứ 2, Ngày 01 / 03 / 2021
  Đại hội XIII củ Đảng có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 – 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.
  Thứ 5, Ngày 25 / 02 / 2021
  Hướng dẫn kèm dự thảo
  1 - 8   28