Website liên kết

 • Văn bản của trung ương Hội

  Thứ 6, Ngày 21 / 08 / 2020
  Trung ương Hội LHPN Việt Nam thông báo tuyển dụng một số chức danh lãnh đạo, quản lý tại Trường trung cấp Lê Thị Riêng năm 2020 thuộc TW Hội.
  Thứ 3, Ngày 18 / 08 / 2020
  4678/ĐCT-TG v/v: Triển khai sử dụng tài liệu sinh hoạt hội viên
  Thứ 4, Ngày 13 / 05 / 2020
  Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng công chức như sau:
  Thứ 6, Ngày 25 / 05 / 2018
  Quyết định 1452/QĐ-ĐCT(ban hành kèm quy định và hướng dẫn).
  Thứ 2, Ngày 21 / 05 / 2018
  Thông báo số 89/TB-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc thi tuyển công chức
  Thứ 2, Ngày 07 / 05 / 2018
  Ban hành kèm theo quy định và hướng dẫn
  Thứ 2, Ngày 07 / 05 / 2018
  Thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án 'Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 -2025' (Gọi tắt là Đề án), Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam hướng dẫn Hội LHPN các tỉnh/ thành triển khai thực hiện Đề án
  Thứ 3, Ngày 27 / 03 / 2018
  Quyết định số 1266/QĐ-BCH ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam