Website liên kết

 • Nghị quyết


  TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Tên văn bản : Cơ quan ban hành: Năm ban hành :
  STT Tên văn bản pháp luật Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
  1 Nghị quyết số 04/NQ-BCH, ngày 20/5/2022 của Ban Chấp hành về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hệ thống Hội giai đoạn 2022 - 2026 - Ban ky.signed Hội LHPN tỉnh Nam Định 20/05/2022 Download
  2 Nghị quyết số 02/NQ-BCH, ngày 20/5/2022 đồng hành xây dựng chi hội vững mạnh - Bản ký.signed Hội LHPN tỉnh Nam Định 20/05/2022 Download
  3 Nghị quyết 03/NQ-BCH, ngày 20/5/2022 của Ban Chấp hành về xây dựng NTM giai đoạn 2022 - 2026 Hội LHPN tỉnh Nam Định 20/05/2022 Download
  4 Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Bộ Chính trị 27/04/2007 Download
  5 Nghị quyết V/v phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND tỉnh Nam Định 28/06/2016 Download
  6 Nghị quyết phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Văn hóa - xã hội của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND tỉnh Nam Định 23/06/2016 Download