Tin nổi bật

PTTĐ - Cuộc vận động

Hiệu quả triển khai mô hình điểm 'Gia đình 5 có, 3 sạch'
Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 19 / 12 / 2023
Đánh giá hiệu quả triển khai mô hình điểm "Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch" gắn với triển khai giá trị vun đắp gia đình Việt Nam "an toàn, trách nhiệm, thịnh vượng và bình đẳng".

Nhằm nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần cùng các cấp, các ngành trong tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh, Hội LHPN tỉnh Nam Định đã xây dựng thí điểm mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh giai đoạn 2021- 2025 gắn với triển khai, tuyên truyền, thực hiện 04 giá trị Vun đắp gia đình Việt Nam: “An toàn, Trách nhiệm, Thịnh vượng và Bình đẳng” tại 2 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu (xã Hải Phú- huyện Hải Hậu; xã Nghĩa Hải- huyện Nghĩa Hưng). Qua khảo sát tại 2 đơn vị điểm với tổng số hộ là 5.495 hộ, trong đó, số hộ chưa đạt các tiêu chí 5 có: 46/5.495 hộ (0,84%) chưa có ngôi nhà an toàn; 624/5.495 hộ (11,4%) chưa có sinh kế bền vững; 554/5.495 hộ (10,1%) chưa đạt có sức khỏe; 453/5.495 (8,2%) hộ chưa đạt có tri thức; 166/5.495 hộ (3%) chưa đạt có nếp sống văn hóa; Số hộ chưa đạt tiêu chí 3 sạch: 198/5.495 hộ (3,6%); Số hộ chưa đạt 4 giá trị GĐVN: 65/5.495 hộ (1,2%) chưa an toàn; 277/5.495 hộ (5%) chưa trách nhiệm; 551/5.495 hộ (10%) chưa thịnh vượng; 351/5.495 hộ (6,4%) chưa bình đẳng.

Hội nghị triển khai điểm mô hình "Gia đình 5 có, 3 sạch" tại huyện Hải Hậu

Từ kết quả rà soát tại 2 đơn vị điểm, các cấp Hội đã có những giải pháp hỗ trợ phù hợp với từng hộ gia đình tại địa phương, như phát huy nội lực và chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ cho các gia đình chưa đạt ở từng tiêu chí phù hợp về: Nguồn vốn, tiền mặt, ngày công, cây,  con giống, BHYT; hỗ trợ xây nhà Mái ấm tình thương; thăm, tặng quà cho phụ nữ nghèo; chăm sóc trẻ em mồ côi; giới thiệu học nghề và tạo việc làm, về kiến thức chuyển giao KHKT, kiến thức về CSSK, ATTP, ATGT, phòng chống bạo lực gia đình, PC tội phạm, TNXH, xây dựng gia đình hạnh phúc; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; VSMT…. Sau 01 năm triển khai thực hiện (tháng 9/2022- tháng 10/2023), các hộ đã có chuyển biến rõ rệt góp phần đạt các tiêu chí 5 có, 3 sạch và 4 giá trị gia đình Việt Nam,  cụ thể có 13/46 (28,3%) hộ được giúp và đạt tiêu chí Có ngôi nhà an toàn;  248/624 (39,7%) hộ được giúp và đạt tiêu chí Có sinh kế bền vững; 274/554 (49,5%) hộ được giúp và đạt tiêu chí Có sức khỏe; 137/453 (30,2%) hộ được giúp và đạt tiêu chí Có tri thức; 11/166 (6,6%) hộ được giúp và đạt tiêu chí Có nếp sống văn hóa; 198/198 (100%) hộ được giúp và đạt tiêu chí 3 sạch; 22/65 (33,8%) hộ được giúp và đạt giá trị An toàn; 202/277 (72,9%) hộ được giúp và đạt giá trị Trách nhiệm; 253/551 (45,9%) hộ được giúp và đạt giá trị Thịnh vượng; 16/351 (4,6%) hộ được giúp và đạt giá trị Bình đẳng. 

Lan tỏa triển khai mô hình "Gia đình 5 có, 3 sạch" tại xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng

Đạt được kết quả trên là do có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy các cấp; sự hỗ trợ, phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành đoàn thể tại địa phương triển khai phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mới tại các địa phương. Nhất là việc triển khai mô hình được lồng ghép triển khai gắn với 03 Đề án Chính phủ phê duyệt: ĐA 938 “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”; Đề án 939: “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”; Đề án 01: “Hỗ trợ HTX do phụ nữ  tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; các Chương  trình “Mẹ đỡ đầu”; chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” , Xây dựng Mái ấm tình thương… Bên cạnh đó, còn có sự chỉ đạo đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở về kế hoạch triển khai thực hiện, cách thức hỗ trợ phù hợp, thiết thực đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của từng đối tượng nhận được nhiều sự hưởng ứng tích cực của gia đình HVPN và người dân, nhất là các tiêu chí khó như: Có ngôi nhà an toàn; Có nếp sống văn hóa và giá trị Trách nhiệm được các cấp Hội lồng ghép triển khai, hỗ trợ các hộ gia đình một cách thiết thực, hiệu quả, qua đó đã nhận được sự hưởng ứng của cán bộ, HVPN và người dân tích cực tham gia và 10/10 huyện, thành phố đã chủ động triển khai điểm tại 755/2.150 chi hội (đạt 35,1%), trong đó 100% chi hội tại huyện Hải Hậu đã triển khai mô hình, vượt chỉ tiêu năm 2023. 

Sơ kết 01 năm triển khai điểm mô hình "Gia đình 5 có, 3 sạch" tại xã Hải Phú, huyện Hải Hậu

Thông qua triển khai mô hình với các tiêu chí “5 có, 3 sạch” gắn với 4 giá trị Vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam, thực sự có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại địa phương, được các tầng lớp phụ nữ và nhân dân đồng thuận hưởng ứng, tạo sức lan tỏa rộng khắp, góp phần quan trọng trong việc tham gia thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh giai đoạn 2021- 2025. Vệc triển khai thực hiện các hoạt động của mô hình đã từng bước làm thay đổi nhận thức và trách nhiệm của hội viên, phụ nữ và cộng đồng; đồng thời nâng cao kiến thức, tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Mô hình được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao đồng thời nhận được sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành triển khai thực hiện của các Ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân tại các địa phương và góp phần vun đắp gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong tình hình hiện nay.

Với kết quả trên, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội triển khai nhân diện mô hình tại 100% chi hội phụ nữ thuộc các xã đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và khu vực đô thị văn minh đảm bảo thiết thực, phù hợp và hiệu quả, góp phần tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh./.

Hồng Mận:: Tin khác