Tin nổi bật

Hoạt động của hội

Kết quả 20 năm thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác của các cấp Hội phụ nữ tỉnh Nam Định
Nhập ngày: Thứ 7, Ngày 17 / 09 / 2022
Thực hiện Nghị định của Chính phủ số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 về tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm góp phần xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng 'Không để ai bị bỏ lại phía sau'.

       Qua 20 năm triển khai thực hiện hoạt động nhận ủy thác cho vay các nguồn vốn của NHCSXH, Hội LHPN tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của UBND Tỉnh, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, xác định rõ mục đích, nội dung trọng tâm của các chương trình vốn vay để thống nhất phương pháp cách làm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động ủy thác gắn với các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội, nâng cao chất lượng quản lý các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo an toàn đồng vốn vay, hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn để tập trung phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Trần Thị Định - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (đứng thứ 3 - bên phải) nhận khen thưởng của UBND tỉnh
            tại hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện NĐ số 78/2022/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ

Để hoạt động ủy thác cho vay được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả, trên cơ sở các nội dung ủy thác đã ký với NHCSXH tỉnh trong từng giai đoạn, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức Hội nghị quán triệt và chỉ đạo các cấp Hội triển khai ký kết với Phòng giao dịch NHCSXH. Tập trung đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đẩy mạnh các tuyên tuyền về chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước đối với tín dụng chính sách, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên nền tảng công nghệ số: zalo, Fange của Hội, Website của Hội LHPN giúp cán bộ, hội viên PN và nhân dân có thể truy cập, nắm bắt thông tin và tham gia các chương trình vay vốn qua hệ thống của NHCSXH. Đặc biệt, nhằm hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống do ảnh hưởng của Covid-19, các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tỉnh triển khai thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ tới các đối tượng được thụ hưởng một cách kịp thời.

Hàng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN các cấp đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tỉnh tổ chức tập huấn triển khai các quy định mới, nghiệp vụ quản lý nguồn vốn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện. Chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch triển khai tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nguồn vốn vay, kịp thời phổ biến các văn bản mới tới cán bộ Hội cơ sở, các tổ trưởng tổ TK&VV nắm bắt, hiểu rõ các nghiệp vụ cơ bản về quy trình xét duyệt cho vay các nguồn vốn, cách thức đối chiếu dư nợ kịp thời phát hiện những trường hợp vay ké, vay hộ, không đúng đối tượng hoặc sử dụng vốn sai mục đích, tiềm ẩn phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu hoặc những trường hợp lợi dụng chức vụ xâm tiêu, chiếm dụng vốn. Kịp thời kiện toàn, củng cố đội ngũ tổ trưởng tổ TK&VV đảm bảo uy tín, năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao, tổ chức tốt các hoạt động của tổ vay vốn đúng quy định, ngăn ngừa tình trạng lợi dụng xâm tiêu, chiếm dụng vốn. Qua đánh giá, 98% số tổ TK&VV do Hội quản lý được đánh giá xếp loại Tốt, loại Khá.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tập trung triển khai tới các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn. Hàng năm, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát các nguồn vốn vay nhận ủy thác tại các huyện, thành phố. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN các cấp thực hiện nghiêm túc việc xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ, đột xuất đối với Hội phụ nữ cơ sở; các tổ TK&VV; các hộ gia đình tham gia vay vốn ..., đảm bảo đúng quy định, không chồng chéo. Qua kiểm tra, giám sát đánh giá rõ vai trò, trách nhiệm của Ban Thường vụ Hội LHPN các cấp trong công tác chỉ đạo, thực hiện các nội dung ủy thác; đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, phát hiện tiềm ẩn nguy cơ nợ xấu..., để phối hợp NHCSXH và lãnh đạo địa phương có giải pháp giải quyết, khắc phục, nhất là vấn đề giải quyết nợ quá hạn kéo dài.

Hiện nay, các cấp Hội trong toàn tỉnh đang triển khai cho vay 9/12 chương trình vốn vay của NHCSXH, tại 215/226 cơ sở Hội (chiếm 95,1%) thông qua 1.248 tổ TK&VV với 42.963 hộ vay vốn. Dư nợ cho vay các nguồn vốn ủy thác qua tổ chức Hội phụ nữ là 1.669,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 44,72% trên tổng nguồn vốn uỷ thác toàn tỉnh. Cùng với hoạt động hỗ trợ cho vay vốn, Hội LHPN tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp Hội tích cực đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động các hộ gia đình vay vốn tham gia gửi tiết kiệm qua tổ TK&VV, tạo ý thức thói quen tiết kiệm đối với hộ nghèo, giúp họ có nguồn tiết kiệm trả nợ gốc cuối chu kỳ vay. Hiện nay, 100% Tổ TK&VV có thành viên tham gia gửi tiết kiệm định kỳ với 43.314 thành viên vay vốn (đạt 98,3% tổng số thành viên) với tổng số tiền tiết kiệm huy động đạt 103,8 tỷ đồng, góp một phần quan trọng trong tăng trưởng nguồn vốn cho vay của Ngân  CSXH tỉnh.

          Có thể nói, việc ký kết nhận uỷ thác các nguồn vốn vay của NHCSXH với tổ chức Hội PN các cấp trong 20 năm qua thực sự phát huy hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng và ngày càng đi vào thực chất đã hỗ trợ hàng vạn phụ nữ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận vốn vay, phát triển kinh tế gia đình, có điều kiện nuôi con học tập, vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình“No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”..., góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, Chương trình xây dựng nông thôn mới, NTM nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh của tỉnh. Bên cạnh đó, nhiệm vụ ủy thác nguồn vốn NHCSXH đã tạo thêm nguồn lực để các cấp Hội thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, các CVĐ và nhiệm vụ trọng tâm của Hội, đặc biệt là nhiệm vụ “Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”. Thông qua việc tham gia quản lý điều hành nguồn vốn và tham gia các Hội thi, cuộc thi do NHCSXH tổ chức (Hội thi nhân kỷ niệm 10 năm, 20 năm thành lập NHCSXH, thi tìm hiểu Chỉ thị số 40/-CT/TW...) đội ngũ cán bộ Hội được nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ quản lý nguồn vốn, quản lý kinh tế, thu hút hội viên gắn bó, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, tập thể Hội LHPN tỉnh nhiều năm được Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam,UBND tỉnh khen thưởng. Đặc biệt năm 2022, Hội LHPN tỉnh được UBND tỉnh  tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc vào kết quả hoạt động 20 năm của Ngân hàng CSXH tỉnh giai đoạn 2002-2022.

Bích Ngần - Hội LHPN tỉnh Nam Định

                                       

                                       :: Tin khác