Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)
Nhập ngày: Thứ 4, Ngày 31 / 08 / 2022
Phụ nữ Nam Định chào mừng 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)

        Ngày 2/9/1945 trở thành mốc son trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công – nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ đây, một kỷ nguyên mới đã mở ra cho dân tộc Việt Nam. Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
77 năm đã trôi qua, Việt Nam đã vững vàng trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế, khẳng định vai trò của một Việt Nam độc lập, tự chủ, một Việt Nam có vị thế quan trọng trong khu vực cũng như trên trường quốc tế, song ý nghĩa và giá trị lịch sử của Bản Tuyên ngôn độc lập luôn được nhân dân Việt Nam ghi nhớ; Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh cũng luôn được các thế hệ nhà ngoại giao Việt Nam học tập và noi theo.  
 

Ban Tuyên giáo - Chính sách luật pháp


:: Tin khác