Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Phụ nữ Nam Định chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945 -19/8/2022)
Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 19 / 08 / 2022
Cách mạng Tháng Tám 1945 - Đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, chúng ta có thể tự hào và khẳng định rằng, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một cuộc cách mạng vĩ đại nhất. Vĩ đại ấy thể hiện ở chỗ, cách mạng thành công đã đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, được đánh dấu bằng bản Tuyên ngôn Độc lập do Hồ Chí Minh, thay mặt Chính phủ lâm thời đọc tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 02/9/1945.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và giành thắng lợi, đó là sự hội tụ của ý chí độc lập tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; là thắng lợi vĩ đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta vận dụng một cách sáng tạo vào điều kiện cụ thể đất nước là lúc bấy giờ. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi đã chứng minh một chân lý của thời đại: các dân tộc bị đô hộ áp bức, bót lột bị xâm lược nếu có ý chí kiên cường với đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn kết đấu tranh vì khát vọng hòa bình và biết tranh thủ sức mạnh của thời đại thì dân tộc đó nhất định thắng lợi.

Ban Tuyên giáo - Chính sách Luật pháp


:: Tin khác