Tin nổi bật

Văn bản - Tài liệu

Tài liệu tập huấn cho cán bộ Hội và nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Nhập ngày: Thứ 2, Ngày 14 / 12 / 2020
Bài giảng điện tử với 4 chuyên đề dành cho cán bộ Hội các cấp, các nữ ứng cử viên tiềm năng truy cập và tham gia tập huấn.

Theo dõi 4 bài giảng theo đường dẫn sau:
Bài 1: Giới thiệu về Quốc hội, Hội đồng nhân dân và sự cần thiết tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 

http://hoilhpn.org.vn/web/guest/chi-tiet-video?p_p_id=ECOITThuVienClipShow_WAR_ECOITThuVienClipportlet_INSTANCE_BhWXaxKl8nhb&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_ECOITThuVienClipShow_WAR_ECOITThuVienClipportlet_INSTANCE_BhWXaxKl8nhb_clipId=2579324&_ECOITThuVienClipShow_WAR_ECOITThuVienClipportlet_INSTANCE_BhWXaxKl8nhb_categoryId=2402&_ECOITThuVienClipShow_WAR_ECOITThuVienClipportlet_INSTANCE_BhWXaxKl8nhb_urlRedirect=%2Fweb%2Fguest%2Ftai-lieu-tap-huan


Bài 2: Nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

http://hoilhpn.org.vn/web/guest/chi-tiet-video?p_p_id=ECOITThuVienClipShow_WAR_ECOITThuVienClipportlet_INSTANCE_BhWXaxKl8nhb&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_ECOITThuVienClipShow_WAR_ECOITThuVienClipportlet_INSTANCE_BhWXaxKl8nhb_clipId=2580221&_ECOITThuVienClipShow_WAR_ECOITThuVienClipportlet_INSTANCE_BhWXaxKl8nhb_categoryId=2402&_ECOITThuVienClipShow_WAR_ECOITThuVienClipportlet_INSTANCE_BhWXaxKl8nhb_urlRedirect=%2Fweb%2Fguest%2Ftai-lieu-tap-huan

Bài 3: Kỹ năng xây dựng, trình bày chương trình hành động, trả lời câu hỏi của cử tri

http://hoilhpn.org.vn/web/guest/chi-tiet-video?p_p_id=ECOITThuVienClipShow_WAR_ECOITThuVienClipportlet_INSTANCE_BhWXaxKl8nhb&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_ECOITThuVienClipShow_WAR_ECOITThuVienClipportlet_INSTANCE_BhWXaxKl8nhb_clipId=2579189&_ECOITThuVienClipShow_WAR_ECOITThuVienClipportlet_INSTANCE_BhWXaxKl8nhb_categoryId=2402&_ECOITThuVienClipShow_WAR_ECOITThuVienClipportlet_INSTANCE_BhWXaxKl8nhb_urlRedirect=%2Fweb%2Fguest%2Ftai-lieu-tap-huan


Bài 4: Kỹ năng tiếp xúc truyền thông đại chúng và xây dựng hình ảnh cá nhân

http://hoilhpn.org.vn/web/guest/chi-tiet-video?p_p_id=ECOITThuVienClipShow_WAR_ECOITThuVienClipportlet_INSTANCE_BhWXaxKl8nhb&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_ECOITThuVienClipShow_WAR_ECOITThuVienClipportlet_INSTANCE_BhWXaxKl8nhb_clipId=2580635&_ECOITThuVienClipShow_WAR_ECOITThuVienClipportlet_INSTANCE_BhWXaxKl8nhb_categoryId=2402&_ECOITThuVienClipShow_WAR_ECOITThuVienClipportlet_INSTANCE_BhWXaxKl8nhb_urlRedirect=%2Fweb%2Fguest%2Ftai-lieu-tap-huan
:: Tin khác