Tin nổi bật

PTTĐ - Cuộc vận động

Thành phố Nam Định đẩy mạnh các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ
Nhập ngày: Thứ 5, Ngày 24 / 02 / 2022
Thành phố Nam Định hiện có trên 25 vạn người trong đó phụ nữ chiếm khoảng 51%. Những năm qua, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ vươn lên trong học tập, lao động, tích cực tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

         

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố bàn giao nhà Mái ấm tình thương
cho hội viên Lại Thị Vân, xã Nam Vân

         Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình… qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của nữ giới. Trong đó riêng năm 2021, nhân Tháng hành động bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố đã tuyên truyền về Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo hiểm xã hội... cho 5.120 cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp. Các phòng, ban, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội của thành phố Nam Định đã đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, gắn với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ: Phòng LĐ-TB và XH thành phố phối hợp với các trung tâm đào tạo việc làm, chú trọng dạy nghề cho lao động nữ. Công an thành phố phối hợp với các xã, phường tăng cường các biện pháp tuyên truyền, cảnh báo phòng ngừa tội phạm mua bán người, đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm và các đối tượng có liên quan đến hoạt động mua bán phụ nữ, trẻ em, xâm hại, bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gái... Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hoá, gắn công tác bình đẳng giới với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng gia đình văn hóa… Bên cạnh đó, Thành ủy, UBND, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành cụ thể hoá các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ nữ phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương theo hướng ưu tiên, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ nữ thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ nữ được quan tâm đưa vào quy hoạch đảm bảo độ tuổi, quá trình công tác thực tiễn, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị theo quy định. Năm 2021, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp tham mưu giới thiệu với các cấp uỷ Đảng bồi dưỡng, kết nạp 74/114 đảng viên nữ (chiếm 64,9%). Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vượt tỷ lệ quy định trong đó cấp thành phố đạt 37,14%; cấp cơ sở đạt 36,7%. Các cán bộ nữ khi được giao đảm nhiệm các vị trí công tác đều vững về chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, năng động sáng tạo, phát huy được vai trò trách nhiệm luôn có ý thức sắp xếp hài hoà công việc gia đình và công tác xã hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, 100% cán bộ nữ đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

            Trong lĩnh vực kinh tế, lao động, hội viên phụ nữ được ưu tiên trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; được quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Đến cuối năm 2021, toàn thành phố đã có gần 35 nghìn hội viên phụ nữ tham gia vào các loại hình tiết kiệm của 528 tổ với tổng số tiền 47,5 tỷ đồng. Năm 2021, Hội Phụ nữ thành phố phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố dạy nghề cho 228 lao động nữ; tư vấn về việc làm cho 196 lao động nữ sau đào tạo. Với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, thành phố Nam Định đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác bình đẳng giới, vai trò, vị trí của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng được khẳng định, từ đó tham gia tích cực vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong công tác tham gia phòng, chống dịch COVID-19 các cấp Hội Phụ nữ đã phát huy nguồn lực tại chỗ, vận động các tập thể, cá nhân và các nhà hảo tâm ủng hộ trên 300 triệu đồng và tổ chức phát tặng khẩu trang, xà phòng, găng tay y tế, gạo, mì tôm... cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, Hội Phụ nữ thành phố đã trao 260 suất quà trị giá khoảng 70 triệu đồng để ủng hộ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ở các phường, xã rà soát, nắm chắc 611/1.013 hộ nghèo do phụ nữ là chủ hộ, chủ động xây dựng kế hoạch giúp đỡ, phấn đấu mỗi cơ sở Hội Phụ nữ giúp ít nhất một hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ có địa chỉ cụ thể thoát nghèo. Trong năm 2021, các cấp Hội Phụ nữ thành phố đã tập trung các nguồn lực hỗ trợ giúp 51 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; xây dựng Quỹ phụ nữ nghèo với số tiền gần 126 triệu đồng xây tặng 3 “Mái ấm tình thương” và giúp đỡ cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thời gian tới, thành phố Nam Định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giới, bình đẳng giới; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp tập huấn kiến thức nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về bình đẳng giới cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới các xã, phường, nâng cao vai trò của phụ nữ trong gia đình, xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Nguồn Báo Nam Định:: Tin khác