Tin nổi bật

Phụ nữ và cuộc sống

Hậu phương lớn miền Bắc với Đại thắng mùa Xuân 1975
Nhập ngày: Thứ 2, Ngày 15 / 06 / 2020
"Không thể nào có thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nếu không có miền Bắc XHCN... miền Bắc đã dốc vào chiến tranh cứu nước và giữ nước toàn bộ sức mạnh của chế độ XHCN và đã làm tròn một cách xuất sắc nghĩa vụ căn cứ địa cách mạng của cả nước" - (Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương khóa III tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng)

 


:: Tin khác